Regulamin Programu Bonusowego

&1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Programu bonusowego (zwany dalej „Regulaminem”) jest zestawieniem zasad dotyczących polecania kandydatów do zatrudnienia w ramach Programu bonusowego obowiązującym w Remedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubiance 87-152, ul. Toruńska 6, posiadająca numer NIP 956-230-13-26 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Programu Poleceń jest wsparcie pracowników rekrutacji Organizatora w poszukiwaniu osób zainteresowanych podjęciem pracy w ramach umowy z Organizatorem.
 3. Informacja na temat Programu bonusowego wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej firmy Remedy sp. z o.o. pod adresem: www.rmdy.pl
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Program Poleceń oferuje wypłatę nagrody na rzecz osoby polecającej, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

§2. Warunki uczestnictwa w Programie Poleceń

 1. W Programie – jako strona polecająca – uczestniczyć mogą osoby (zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia), którzy podjęli oraz kontynuują zatrudnienie w ramach umowy zawartej z Organizatorem (osoby aktualnie zatrudnione), jak i osoby nie będące pracownikami czy zleceniobiorcami Organizatora, zwane dalej odpowiednio Polecającymi. Polecającym nie może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą obejmującą jakąkolwiek formę pośrednictwa w zatrudnieniu.
 2. W Programie – Polecający uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok. Kandydatami do zatrudnienia mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok.
 3. Program nie obejmuje poleceń w ramach rekrutacji na staże i praktyki.
 4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez przekazanie formularza zgłoszenia polecenia wraz z załącznikami (Zgoda Kandydata i Zgoda Polecającego na przetwarzanie danych osobowych), dostępnych na stronie www.rmdy.pl, zakładka Program bonusowy, bezpośrednio do biura Remedy sp. z o.o. mieszczącego się Toruniu 87-100 ul. Kościuszki 71, lub mailowo kontakt@rmdy.pl Prawa i obowiązki dotyczące przekazywania danych osobowych Kandydatów w ramach Programu określone są w §3 niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli pomiędzy Organizatorem a osobą poleconą nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług (bez względu na przyczynę jej nie zawarcia) Polecający nie nabywa prawa do jakichkolwiek świadczeń z tytułu udziału w Programie bonusowym.
 6. Danego Kandydata może polecić tylko jeden Polecający. W przypadku większej ilości poleceń tego samego kandydata, decyduje kolejność zgłoszenia. Polecający mogą polecać dowolną liczbę Kandydatów w ramach Programu.
 7. Polecenie uznaje się za skutecznie dokonane w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  • Polecający przekaże formularz zgłoszenia oraz Zgodę Kandydata i Zgodę Polecającego na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu,
  • Kandydat nie był uprzednio zatrudniony przez Remedy Sp. z o.o.
  • Kandydat nie uczestniczy w żadnym procesie rekrutacji w firmie Remedy Sp. z o.o.,
  • Kandydat potwierdzi, że został polecony przez danego Polecającego
  • Kandydat sam nie zgłosił się do Remedy sp. z o.o. w ciągu 1 roku przed zgłoszeniem Kandydata przez Polecającego
  • nagroda w ramach Programu Poleceń przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy skutecznie polecony kandydat podejmie zatrudnienie w ciągu 1 tygodnia od wpływu formularza polecenia u Organizatora Programu, a następnie przepracuje minimum 340 godzin. Za każde skuteczne polecenie Kandydata tj. spełnienie warunków opisanych w § 2 pkt. 7 Regulaminu, Uczestnik otrzyma nagrodę w kwocie 300 złotych (słownie: trzysta złotych) brutto. Nagroda zostanie wypłacona na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 8. Roszczenie o wypłatę nagrody nie może być przedmiotem cesji na osoby trzecie.
 9. Nagroda w ramach Programu bonusowego podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Łączna liczba nagród za skuteczne polecenie wielu Kandydatów przez jednego Polecającego nie może w okresie obowiązywania Programu bonusowego przekroczyć 1.200 złotych.

§3 Dane osobowe

 1. Remedy sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu (Polecających) oraz kandydatów do zatrudnienia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). Dane osobowe Uczestników Programu oraz kandydatów do zatrudnienia, które będą przetwarzane to: e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w programie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji programu. Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia oraz zgodę na ich przetwarzanie Organizator uzyskał od Polecających. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Polecających i kandydatów do zatrudnienia oraz niezbędność przetwarzania danych Polecających i kandydatów do zatrudnienia do wywiązania się z obowiązku realizacji programu – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit c) RODO. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb programu będą przetwarzane przez okres trwania programu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w programie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Po tym okresie dane ulegną anonimizacji. W celu realizacji programu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej programu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT). Dane osobowe Uczestników Programu oraz kandydatów do zatrudnienia nie będą ̨przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Polecającym i kandydatom do zatrudnienia przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach
  b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik programu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi programu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W celu realizacji wskazanych w ustępie powyżej praw należy skontaktować się z administratorem.
 4. Wzór oświadczenia Polecającego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu
 6. Wzór dostępny na stronie www.rmdy.pl w zakładce „Program bonusowy”. W przypadku dokonywania zgłoszenia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.rmdy.pl (zakładka „Program bonusowy”) Polecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trackie dokonywania zgłoszenia, załączając jednocześnie zgodę kandydata do zatrudnienia na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia).

§4 Wydanie nagród

 1. Polecający, który skuteczne polecił Kandydata zostanie zawiadomiony o nabyciu prawa do nagrody i poproszony o przekazanie danych niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych i do dokonania przelewu nagrody.
 2. Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez Polecającego rachunek bankowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba polecona przepracowała 340 godzin, zgodnie z § 2 pkt. 7.

§5 Inne postanowienia

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Programie jest prawo polskie.
 3. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.
 5. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny. Przy czym odwołanie lub zmiana postanowień regulaminu nie ma wpływu na uprawnienia pracowników, którzy spełnili wymagania niezbędne do nabycia premii w oparciu o postanowienia tegoż regulaminu nawet po jego zmianie lub wygaśnięciu, o ile polecenie kandydata na pracownika jak i wniosek premiowy zostały złożone jeszcze w okresie jego obowiązywania.

Już wychodzisz?