praca zdalna

Praca zdalna i regulacje z nią związane zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku. Nowe zasady określają, kto będzie mógł korzystać z możliwości pracy zdalnej oraz jak należy ją wykonywać. Określają prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, kontrolę pracy zdalnej oraz jak taka kontrola powinna wyglądać.

Wprowadzenie stałych regulacji odnoszących się do pracy zdalnej do dla wielu Polaków to możliwość wybrania modelu zatrudnienia pracy. Według przepisów jest to zatrudnienie, w którym wykonywanie obowiązków będzie możliwe w miejscu wskazanym przez pracownika. Praca zdalna będzie możliwa po uzgodnieniu tego z pracodawcą. Zapisy dotyczące trybu home office określają sposób wykonywania obowiązków oraz osoby, którym nie można odmówić wykonywania pracy w tym trybie.

PRAWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Przepisy w Kodeksie Pracy jasno regulują obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie pracy zdalnej. Zobowiązuje się on do:

Praca zdalna może być skontrolowana przez pracodawcę w miejscu wskazanym przez pracownika. Obejmuje to przeprowadzenie kontroli wykonywania pracy zdalnej i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik powinien mieć taki sam zakres nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, zasad awansowania oraz mieć swobodny dostęp do wszystkich szkoleń, które pozwolą mu rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

ZASADY KONTROLI PRACY ZDALNEJ

Przepisy umożliwiają pracodawcy przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie.

Kontrola powinna dotyczyć przestrzegania wymogów w zakresie BHP, bezpieczeństwa i ochrony informacji. Przestrzeganie procedury ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy wskazanym przez pracownika.

3 ZASADY KONTROLI

Artykuł 67 w Kodeksie pracy określa prawa pracodawcy i pracownika w wypadku przeprowadzenia kontroli. Artykuł wymienia 3 zasady:

Jeżeli kontrola pracy zdalnej wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości w przestrzeganiu wymienionych przepisów i zasad. Pracodawca ma obowiązek zobowiązać pracownika do usunięcia wszystkich uchybień we wskazanym terminie. Pracodawca, który zdecyduje się wycofać możliwość tej formy pracy, określa termin jej zakończenia. Określa, w którym dany pracownik ma rozpocząć pracę w dotychczasowym miejscu pracy.

Już wychodzisz?