Sprawdź jakie są nowe zasady pracy zdalnej i kto będzie mógł korzystać z tej możliwości?


Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać 07 kwietnia 2023r.

Praca nad wpisaniem tego modelu zatrudnienia pracy do Kodeksu trwała dwa lata. Wprowadzenie go na stałe reguluje zasady jej wykonywania. Praca będzie mogła być wypełniana zdalnie bądź hybrydowo — częściowo w domu a częściowo w firmie.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Według przepisów pracę zdalną określa się jako wykonywanie obowiązków w całości bądź częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, po uprzednim uzgodnieniu z pracodawcą poprzez złożenie wniosku. Pracodawca musi określić zasady dotyczące pracy zdalnej w formie porozumienia z zakładową organizacją związkową lub regulaminie ustalonym przez pracodawcę bezpośrednio z pracownikiem.

Kiedy nie można odmówić pracy w trybie homeoffice

Aby móc skorzystać z możliwości pracy zdalnej, pracownik będzie mógł uzgodnić warunki przy zawieraniu umowy o pracę bądź poprzez złożenie wniosku u pracodawcy. Zapis w Kodeksie wymienia kilka przypadków, w których nie będzie można odmówić wykonywania pracy na odległość:

  • pracownikom wychowującym dziecko do ukończenia 4 r.ż.,
  • pracownicy w ciąży,
  • pracownikom sprawującym opiekę nad innym członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownikom-rodzicom dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (zapis w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy osób po ukończeniu przez nie 18 r.ż.

Wykonywanie w/w formy pracy obowiązuje w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jak miało to miejsce podczas pandemii, czy jak jest obecnie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy w formie zdalnej konieczne będzie podpisanie oświadczenia, w którym pracownik poświadczy, że posiada odpowiednie do tego warunki lokalowe i techniczne.

Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą odmówić wykonywania pracy zdalnej jeśli rodzaj wykonywanej pracy na to nie pozwala lub nie ma do tego odpowiednich warunków mieszkaniowych i technicznych. Odmowa powinna zostać uzasadniona w formie papierowej bądź elektronicznej w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna dla każdego

Oprócz tego Kodeks Pracy daje możliwość każdemu pracownikowi prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ten obowiązuje w przypadku nagłych okoliczności, które uzasadnione są potrzebami pracownika. Przykładem takich okoliczności może być konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny lub awaria w domu. Możliwość pracy zdalnej na żądanie określana jest jako praca zdalna okazjonalna.

#pracazdalna #kodekspracy #pracaonline

Już wychodzisz?