Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dowiedz się więcej

Według polskiego prawa, osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, co inni pracownicy. Reguluje je ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeks Pracy.

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • lekki – obejmuje osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania, ograniczenie zdolności wykonywania pracy w porównaniu do osoby o pełnej sprawności ruchowej i psychicznej
 • umiarkowany – występuje w przypadku gdy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie pozwala na wykonywanie pracy, umożliwia pracę wyłącznie w warunkach pracy chronionej, gdy wymagana jest czasowa lub częściowa pomoc innych osób w pełnieniu przez osobę o ograniczonej sprawności podstawowych ról społecznych.
 • znaczny – występuje, gdy sprawność organizmu jest naruszona na tyle, że osoba dotknięta niepełnosprawnością nie jest zdolna do pracy (lub może pracować w określonych warunkach) oraz wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wiąże się z kilkoma obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy. 

 • osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznych – 7 godzin i 35 godzin tygodniowo
 • osoba niepełnosprawna nie może pracować w nocy oraz wykonywać nadgodzin
 • osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni  roboczych w roku

Korzyści zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe środki (dofinansowanie do wynagrodzenia) z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może liczyć na dofinansowwanie?

 • pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną
 • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przy wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych pow. 6 proc.
 • pracodawca, który nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

 • w przypadku zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)
 • w przypadku lekkiego lub umiarkowanego stopnia stopnia niepełnosprawności i ustalonym prawie do emerytury
 • w przypadku zatrudnionych w formie, która przewiduje wypłatę wynagrodzeń ze środków publicznych (lub części tych wynagrodzeń)

Już wychodzisz?