Czy możesz zatrudnić cudzoziemców?

Z każdym rokiem do naszego kraju w celach zarobkowych przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Dzięki wzrostowi gospodarczemu, Polską zainteresowali się obywatele państw o niższym rozwoju ekonomicznym, którzy przybywają do nas i wspierają polskie firmy, podejmując zatrudnienie na różnych stanowiskach – od specjalistycznych po proste prace fizyczne. 

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców w Polsce? Jakie formalności należy dokonać, by obcokrajowiec mógł zostać legalnie zatrudniony? 

Kto może zatrudnić cudzoziemców na terenie Polski?

Wśród podmiotów, mogących zatrudnić cudzoziemców znajdą się osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki, fundacje i stowarzyszenia. Ich zakres jest więc szeroki. Wymagane jest natomiast, aby siedziba zatrudniającej firmy mieściła się na terenie Rzeczpospolitej. Dobrze wiedzieć, że zatrudnienie cudzoziemców z krajów członkowskich Unii Europejskiej (poza Norwegią, Islandią i Szwajcarią) odbywa się na takich samych warunkach jak obywateli Polski. 

Wyróżnia się następujące rodzaje umów, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem, obywatelem innego kraju:

 • umowę o pracę na okres próbny (w tym również umowę na zastępstwo)
 • umowę o pracę na czas określony
 • umowę o pracę na czas nieokreślony
 • umowę zlecenie
 • umowę o dzieło
 • umowę o pracę nakładczą
 • umowę o pomocy przy zbiorach

Kogo można zatrudnić na terenie Polski?

Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia, aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej, musi między innymi:

 • posiadać status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • mieć zapewnioną ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadać zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • posiadać zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystać z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, pracodawca musi:

 • uzyskać odpowiedni dokument uprawniający do pracy  (zezwolenie na pracę cudzoziemca – typ A,B,C,D, i E, zezwolenie na pracę sezonową – typ S, wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią i zrozumiałą dla niego umowę
 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
 • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu
 • zgłosić cudzoziemca do ZUS, jeśli wynika to z formy zatrudnienia

Już wychodzisz?