Umowa o pracę – uzupełnij swoją wiedzę

Według polskiego prawa, możemy nawiązywać współpracę na podstawie różnych umów. Jako agencja pracy omawiamy jedną z najczęściej zawieranych między pracownikiem a pracodawcą. Dowiedz się więcej na temat umowy o pracę.

Umowa o pracę – co musisz wiedzieć

Umowa o pracę, określana przez kodeks pracy zobowiązuje do wykonywania określonego rodzaju pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Zawierana jest w formie pisemnej i powinna być dostarczona do pracownika najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. ]

Kodeks pracy wyróżnia kilka typów umów. Pierwszą jest umowa o pracę na okres próbny, której celem jest sprawdzenie umiejętności pracownika. Zatrudnienie takie nie może być dłuższe niż 3 miesiące. Po upływie tego czasu można zawrzeć umowę na czas określony (do 33 miesięcy) lub umowa o pracę na czas nieokreślony, której nie ograniczają limity. To właśnie ta ostatnia zapewnia pracownikowi największą ochronę przed zwolnieniem. 

Co powinna zawierać umowa o pracę?

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia umowy
 • warunki pracy i płacy

Przed rozpoczęciem pracy na podstawie umowy o pracę, pracownik musi przejść obowiązkowe badania lekarskie, potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.  

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi znacznie więcej praw niż umowy cywilnoprawne. Należy do nich między innymi prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego (20 dni dla pracowników, których staż pracy jest niższy niż 10 lat i 26 dni dla tych, co pracują powyżej tego okresu)

Poza urlopem, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do ochrony wynagrodzenia. Pracodawca powinien co najmniej raz w miesiącu, w stałym terminie wypłacić wynagrodzenie (nie później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca), określić normy pracy, zapewnić ochronę zatrudnienia pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności, zapewnić świadczenie z tytułu ubezpieczeń ZUS społecznych oraz zdrowotnego.

Co zyskuje pracownik w ramach umowy o pracę?

 • stabilne zatrudnienie
 • okres wypowiedzenia gwarantowany przepisami
 • gwarantowaną kwotę, regularnego miesięcznego wynagrodzenia
 • urlop wypoczynkowy, wychowawczy itd
 • świadczenia ZUS i zdrowotne


Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązując umowę z pracownikiem, pracodawca musi wydać mu świadectwo pracy, rozliczyć się w zakresie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – udzielić lub wypłacić za niego ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z prawem, pracownikowi przysługują płatne dni wolne na poszukiwanie nowej pracy – 2 dni robocze, jeśli pracownik ma 2-tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia lub 3 dni robocze przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. W przypadku, gdy to pracownik rezygnuje z pracy, nie przysługują mu dni wolne na znalezienie nowego zatrudnienia

Umowa, za zgodą pracodawcy, może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Zawiera ona termin i warunki zakończenia pracy. W oświadczeniu takim powinno zostać zawarte pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę różni się w zależności od typu umowy oraz przepracowanego okresu. 

Umowa o pracę na okres próbny

 • 3 dni robocze (2-tygodniowy okres próbny)
 • 1 tydzień (okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie)
 • 2 tygodnie (okres próbny wynosi miesiąc)

Umowa o pracę na czas określony

 • 2 tygodnie (przy zatrudnieniu na czas krótszy niż 6 miesięcy)
 • 1 miesiąc (przy zatrudnieniu na czas dłuższy niż 6 miesięcy)
 • 3 miesiące (przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata)

Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • 2 tygodnie (gdy pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy)
 • 1 miesiąc (gdy pracownik pracuje w jednej firmie dłużej niż 6 miesięcy)
 • 3 miesiące (gdy pracownik pracuje w jednej firmie 3 lata lub dłużej)

Już wychodzisz?