Podkupowanie pracowników – nieetyczne czy nielegalne?

Przejmowanie pracowników od konkurencji staje się coraz powszechniejszą praktyką. Pracodawcy zachęcają do zmiany pracy na różne sposoby. W którym miejscu kończy się składanie konkurencyjnej oferty, a zaczyna nakłanianie do zmiany pracy?

Czym jest podkradanie pracowników?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30)

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. 2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy”.

Różnica między nakłanianiem a składaniem lepszej oferty pracy.

Złożenie propozycji pracy pracownikowi, który jest obecnie zatrudniony w jednej firmie nie jest jeszcze bezprawne. Obecnie mamy niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, dlatego stają się oni łatwym celem konkurencji, która oferuje atrakcyjniejsze warunki. Zdarzają się wówczas nieuczciwe praktyki  i próby przekupienia pracownika.

Przez nakłanianie, co jest czynem zabronionym, rozumie się nacisk związany z proponowaniem korzyści majątkowych w zamian za podjęcie pracy oraz zniechęcanie pracownika do obecnego pracodawcy. Podkupowanie pracowników często związane jest z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa na przykład na temat kondycji finansowej firmy, planów biznesowych czy stosowanych technologii, co pośrednio powoduje osłabienie pozycji rynkowej firmy, a nawet straty finansowe.

Jak się zabezpieczyć przed wyjawieniem tajemnicy firmy przez pracownika?

Niektóre przedsiębiorstwa proponują podpisanie umowy lojalnościowej. Na zatrudnionego zostaje wówczas nałożony obowiązek dochowania tajemnicy firmy zarówno w trakcie zatrudnienia , jak i w określonym czasie po jego zakończeniu. Kiedy pracownik odchodzi z pracy, nie może podjąć nowego zatrudnienia u konkurencji, ale w ramach rekompensaty od dotychczasowego pracodawcy otrzymuje ustaloną kwotę.

#ofertypracy #zatrudnienie #konkurencja

Już wychodzisz?