Mobbing w pracy – co grozi mobberowi?

Czym jest mobbing w pracy? To zjawisko o długotrwałym charakterze, które polega na celowym znęcaniu się nad zatrudnionymi. Pracownicy, którzy doświadczyli mobbingu często milczą, nie tylko w obawie przed utratą pracy, ale często nie wiedzą nawet, że są jego ofiarami.


Pomimo, że kodeks pracy sugeruje, że mobbingu w pracy doświadczają jedynie szeregowi pracownicy, to może dotknąć każdego, bez względu na hierarchię zawodową. 

Z tego powodu wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje mobbingu:

Mobbing skośny, zstępujący A – mobberem jest bezpośredni przełożony 

Mobbing skośny, zstępujący B – mobberem jest główny przełożony ofiary

Mobbing prosty – mobberem jest osoba na równoległym stanowisku

Mobbing skośny, wstępujący – mobberem jest podwładny lub grupa podwładnych

Każdy z nich może mieć zarówno pośredni, jak i bezpośredni przejaw. 

Mobbing bezpośredni – polegający na nękaniu ofiary twarzą w twarz, bez ukrywania swoich intencji. Te wszystkie formy poniżania i znęcania dzieją się wówczas na oczach współpracowników, więc łatwiej jest je udowodnić. 

Mobbing pośredni – jest niebezpieczną formą przemocy, ponieważ polega na działaniu za plecami kompletnie nieświadomej ofiary, która nie ma możliwości reakcji na atak mobbera.

Jaka jest kara za mobbing w pracy?

Według polskiego prawa, na pracodawców, mobbingujących pracowników, lub niereagujących na mobbing w firmie czekają przede wszystkim kary pieniężne. Regulują to następujące przepisy:

  • Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. (art. 943 § 3 kp
  • Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. (art. 943 § 4 kp)

Już wychodzisz?